Oznámení o převodu pojistného kmene Servisní pojišťovny a.s. na Hasičskou vzájemnou pojišťovnu, a.s.

Servisní pojišťovny a.s., se sídlem Zlín - Louky, tř. T. Bati 532, PSČ 76302, IČO: 25345150 tímto oznamuje, že dne 1. 1. 2024 došlo k převodu celého pojistného kmene, na Hasičskou vzájemnou pojišťovnu, a.s. se sídlem Praha 2, Římská 2135/45, PSČ 120 00, IČO: 46973451.

Převodem pojistného kmene se klienti Servisní pojišťovny a.s. stali klienty Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. S účinností ode dne 1. 1. 2024 Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. vstoupila do všech práv a povinností Servisní pojišťovny a.s. ze všech pojistných smluv, které Servisní pojišťovna a.s. uzavřela jakožto pojistitel. Novým pojistitelem u dotčených pojistných smluv se tak stala Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.

Pro klienty Servisní pojišťovny a.s. tímto sdělujeme tyto informace:

Převod pojistného kmene a s tím související změna pojistitele nemá žádný vliv na trvání pojistných smluv. Veškeré pojistné smlouvy zůstávají v platnosti tak, jak byly sjednány.

Informace o společnosti Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.:

Obchodní firma společnosti: Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.
Sídlo: Praha 2, Římská 2135/45, PSČ 120 00
IČO: 46973451
DIČ: CZ46973451
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2742

Orgán dohledu nad pojišťovnami: Česká národní banka, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, www.cnb.cz

Kontakty pro klienty:

Od data účinnosti převodu pojistného kmene, tedy od 1. 1. 2024 platí pro klienty tyto nové kontaktní údaje:

Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.
Římská 2135/45
120 00 Praha 2

telefon: 222 119 119
e-mail: info@hvp.cz
webové stránky: www.hvp.cz
identifikátor datové schránky:
3ncedf2

Asistenční služba: AXA ASSISTANCE, telefonní číslo: 272 101 062

Likvidace pojistných událostí:

Právo na pojistné plnění je možné uplatnit u společnosti Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. následujícími způsoby:

Škodné události, které jste nahlásili Servisní pojišťovně a.s., budou ode dne převodu pojistného kmene řešeny Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s.

Informace o platbách pojistného:

Informace o platbách pojistného bude každému pojistníkovi zaslána samostatným dopisem. V tomto dopise budou sděleny nové platební instrukce (tedy zejména nové číslo účtu). Výše pojistného se převodem pojistného kmene nemění.

Upozornění na právo vypovědět pojistnou smlouvu:

Pokud byla pojistná smlouva uzavřena přede dnem 1.1.2014, má pojistník právo, a to v souladu s § 22 odst. 4) zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů, pojištění vypovědět do 1 měsíce ode dne doručení sdělení o převodu pojistného kmene. Dnem doručení výpovědi počíná běžet osmidenní výpovědní lhůta, jejímž uplynutím pojištění zaniká.

Pokud byla pojistná smlouva uzavřena dne 1.1.2014 nebo později, má pojistník právo, a to v souladu s § 2806 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, pojištění vypovědět s osmidenní výpovědní dobou do jednoho měsíce ode dne, kdy bylo pojistníkovi doručeno oznámení o převodu pojistného kmene.

Pro výpověď pojištění může pojistník použít formulář uveřejněný společně s informací o převodu pojistného kmene na internetových stránkách Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. www.hvp.cz a na internetových stránkách Servisní pojišťovny a.s. (www.servisnipojistovna.cz).

Pokud se pojistník rozhodne pojištění vypovědět, pak vyplněný formulář s výpovědí pojištění zašle Hasičské vzájemné pojišťovně, a.s.

Vyplněný formulář s výpovědí pojištění může pojistník také předat Hasičské vzájemné pojišťovně, a.s. osobně na jejích pobočkách (seznam poboček naleznete na webovýchstránkách www.hvp.cz.).

Ochrana osobních údajů:

Převodem pojistného kmene došlo také ke změně v osobě správce osobních údajů, kterým se stala Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. Další informace týkající se zpracování osobních údajůn aleznete na webové stránce www.hvp.cz/o-spolecnosti/gdpr-ochrana-osobnich-udaju/.Zveřejňovené údaje | Adresář smluvních servisů | Audit | Výroční zprávy

PŘÍHLÁŠENÍ PARTNEŘI